Usluge iz oblasti automatizacije

Usluge

Sveobuhvatne UslugeIndustrijska Automatika

Quattro Control doo obezbeđuje inženjerske usluge počevši od usluga projektovanja, izrade i isporuke komandno upravljačkih ormana, izrade aplikativnog software-a (PLC, SCADA), konsaltinga pa sve do puštanja u rad, obuke korisnika i redovnog održavanja sistema.

KONSALTING

Pružamo usluge konsaltinga u oblasti sistema merenja, nadzora i upravljanja industrijskim i procesnim aplikacijama.

IZRADA APLIKATIVNOG SOFTVERA PLC I SCADA SISTEMA

Bavimo se izradom aplikativnih softvera za upravljanje, vizuelizaciju i nadzor kontrolnih sistema na platformama Siemens, Allen Bradley i Codesys, kao i redizajniranjem i migracijom postojećih sistema.

PROJEKTOVANJE

Bavimo se projektovanjem sistema automatskog upravljanja i elektro energetskih instalacija niskog napona primenom pouzdanih „know-how“ rešenja u svetlu najnovijih tehničkih i tehnoloških dostignuća.

PUŠTANJE U RAD

Puštanjem u rad vršimo testiranje opreme i uspostavljanje svih funkcija sistema u skladu sa projektnim zadatkom i zahtevima definisanim od strane kupca.

IZVOĐENJE ELEKTRO ENERGETSKIH INSTALACIJA

Naše izvođačke usluge pružamo pri rekonstukciji postojećih ili izgradnji novih postrojenja.

PODRŠKA ODRŽAVANJU

Pružamo podršku u održavanju prema zahtevu klijenta u vidu defektaže i detekcije uzroka problema i dovođenja opreme u projektovano i funkcionalno stanje.

QUATTRO CONTROL DOO

Quattro Control doo obezbeđuje inženjerske počevši od usluga projektovanja, izrade i isporuke komandno upravljačkih ormana, izrade aplikativnog software-a (PLC, SCADA), konsaltinga pa sve do puštanja u rad, obuke korisnika i redovnog održavanja sistema.

KONSALTING

Pružamo usluge konsaltinga u oblasti sistema merenja, nadzora i upravljanja industrijskim i procesnim aplikacijama i to u vidu:

 • Definisanja projektnih zadataka, putem analize postojećeg stanja i definisanja osnovne strukture i optimalnog tehničkog rešenja konkretnog sistema.
 • Funkcionalnog opisa sistema, kojim definišemo sve karakteristike hardvera i softvera sa ciljem obezbeđenja sposobnosti sistema za obavljanje zadatih funkcija.
 • Izrade principijalnih blok šema, u vidu P&ID dijagrama tehnoloških procesa sistema kao osnove za dalje projektovanje i programiranje upravljačkog sistema.
 • Izbora opreme i materijala, vodeći računa da se optimizuju troškovi investicije sa stvarnim potrebama klijenta i namenom objekta.

PROJEKTOVANJE

Bavimo se projektovanjem sistema automatskog upravljanja i elektro energetskih instalacija niskog napona primenom pouzdanih „know-how“ rešenja u svetlu najnovijih tehničkih i tehnoloških dostignuća, u formi:

 • Idejnog projekta, u okviru kog se identifikuju i definišu svi tehnički i funkcionalni zahtevi, definišu radovi, kao i procena investicionih troškova.
 • Projekta za građevinsku dozvolu, koji obuhvata svu neophodnu grafičku i numeričku dokumentaciju kojom se definšu potrebne performanse sistema, instalacija i izbor opreme, sa ciljem pribavljanja uslova i dozvola za početak izgradnje.
 • Projekta za izvođenje, kojim se do detalja razrađuju grafička i numerička dokumentacija sa ciljem zadovoljenja svih tehnoloških rešenja definisanim prethodnim fazama, na osnovu kog se vrši izvođenje radova na objektu.
 • Projekta izvedenog stanja, koji se izrađuje nakon izvedenih radova i puštanja sistema u rad, radi pribavljanja upotrebne dozvole, kao i adekvatnog korišćenja i održavanja objekta.

IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Naše izvođačke usluge pružamo pri rekonstukciji postojećih ili izgradnji novih postrojenja u vidu:

 • Izrade i isporuke komandnih i energetskih ormana, uz ugradnju atestirane opreme renomiranih proizvodjača u skladu sa evropskim i lokalnim direktivama, standardima i propisima.
 • Izvođenja elektro instalacija niskog napona, koje obuhvataju ugradnju, povezivanje i testiranje instalirane opreme elektromotornih pogona i kontrolnih sistema.

IZRADA APLIKATIVNOG SOFTVERA PLC I SCADA SISTEMA

Bavimo se izradom aplikativnih softvera za upravljanje, vizuelizaciju i nadzor kontrolnih sistema na platformama:

 • Siemens (Tia Portal, Simatic Manager, WinCC, PCS7)
 • Allen Bradley (Studio 5000, RSLogix 500, FactoryTalk)
 • Codesys (v2.3, v3.5)

Pored izrade novih  redizajniramo i migriramo postojeće sistema na nove i savremenije sa ciljem povećavanja njihove pouzdanosti i kapaciteta.

PUŠTANJE U RAD

Puštanjem u rad vršimo testiranje opreme i uspostavljanje svih funkcija sistema u skladu sa projektnim zadatkom i zahtevima definisanim od strane kupca, i sastoji se iz:

 • FAT testa, koji se obavlja u radionici nakon montaže elektro ormana i opreme sa ciljem provere njene usklađenosti sa projektom.
 • SAT testa, koji se obavlja na objektu sa ciljem utvrđivanja funkcionalnosti instalirane opreme.
 • Funkcionalnog ispitivanja
 • Probnog rada
 • Obuke osoblja za upravljanje i održavanje

PODRŠKA ODRŽAVANJU

Pružamo podršku u održavanju prema zahtevu klijenta u vidu defektaže i detekcije uzroka problema i dovođenja opreme u projektovano i funkcionalno stanje.

Takođe sa korisnicima sklapamo ugovore o godišnjem održavanju, čime ostvaruju kontinuiranu podršku u održavanju njihovih sistema.

Pružamo rešenja u okviru

Svih Industrija

Čvrsto verujemo da možemo i moramo da radimo stvari drugačije.
Naš cilj je da vam predstavimo različita rešenja i pristupe radu.